ÅRSPLAN

      VELKOMMEN TIL TILLERTOPPEN

             FAMILIEBARNEHAGE

 

Tillertoppen familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen

0 - 6 år. Godkjent for dobbel gruppe, inntil 10 barn.

Barnehagen holder til i Martin Kregnes veg 117 på Tiller, hvor barnehagen leier lokaler i 1 etg., hos daglig leder.

Barnehagen er godkjent av Trondheim kommune og åpnet 1. februar 2004.

 

Barnehagen disponerer et innegjerdet ute areal med lekeapparater og lekestue.

Samtidig ligger ”Tillertoppen” i et område med mulighet for naturopplevelser i marka omkring. 

Eier har den daglige ledelsen av barnehagen. Ved eiers fravær kommer daglig leder inn.

 

                         PERSONALET

Eier /daglig leder              -       100 % stilling

Daglig leder                      -       100 % stilling.

Styrer/veileder                  -         30 % stilling.

Assistent                           -       100  % stilling

 

Vikarer:

Barnehagen har pr. i dag ansatte over det som Trondheim kommune krever. Så her kan en ansatt være borte før eventuellt vikar må komme inn. 

Dette gjør at barn og foreldre alltid møter et kjent ansikt ved bringing/henting.

 

Vikarordning:

Barnehagen har vikarordning ved sykdom- og annet fravær.

 

                          TAUSHETSPLIKT

Alle i personalet  og vikarer har taushetsplikt og skriver under på erklæring om taushetsplikt før de starter i barnehagen. Taushetsplikten innebærer at andre ikke må få tilgang eller kjennskap til informasjon som man gjennom arbeidet får om de enkeltes personlige forhold.

 

                         DAGSRYTMEN

«En god barnehage gir barna frihet, med mulighet for selv å kunne styre sin hverdag innenfor grenser som de kan mestre i forhold til alder og utvikling. Den gode barnehagen har ikke et program som er fasttømret, men er fleksibel i sin bruk av planene og åpner opp for gode opplevelser.»

 

Dette vil barna først og fremst merke ved at vi ønsker å gi leken bedre vilkår, ikke så mye avbrytelser for å starte voksenstyrte aktiviteter.

Vi vil også forsøke å ha ting som ark, farger, kitt, spill og lignende tilgjengelig for barna, slik at barna kan bruke disse tingene når de selv måtte ønske det.

 

Vi følger stort sett den samme dagsrytme, og denne ser slik ut:

Aktivitet

Barnehagen åpner

Frokost

Samlingsstund, planlagt aktivitet 

Utetid

Lunsj

Sove -/ ute tid

Måltid

Fri lek inne/ute /planlagt aktivitet

Hentetid – fri lek inne/ute

Barnehagen stenger

 

 

               BARNEHAGENS SAMARBEIDS PARTNERE

Å bidra til barnas utvikling og trivsel er lærerikt og det stiller krav til kompetanse på mange områder. Vi forsøker å bidra best mulig ut fra hvert enkelt barns muligheter og behov. Vi trenger nær kontakt med foreldrene og noen ganger har vi behov for råd og veiledning fra andre fagpersoner.

 

                         BARNE- OG FAMILIETJENESTEN

Barne-og familietjenesten er en samlet tjeneste for barn og unge, og deres familie. De har ansvaret for barneverntjenester, pedagogisk-psykologisk tjenester, kommune-helsetjenester og sosiale tjenester.

Barnehagen benytter barne-og familietjenesten som et rådgivningskontor og kontakten kan gjelde både enkeltbarn og grupper. Vi kan få råd og veiledning fra psykolog, logoped, lærer/førskolelærer med spesialpedagogisk utdanning, barnevernspedagog og sosionom. Barnehagen kan få hjelp med hensyn til utforming av pedagogiske opplegg, råd angående stimulering av ulike utviklingsområder (f.eks.språk, motorikk etc.) og observasjon av enkeltbarn og grupper. Barnehagen tar ikke kontakt med Barne-og familietjenesten angående navngitte barn uten foreldrenes samtykke, men kan søke råd anonymt.

Gjennom barne og familietjenesten vil det være mulig å få gruppeveiledning omkring oppdragerspørsmål. Det kan formidles gjennom barnehagens personale.

 

                            ANNEN SAMARBEIDSPARTNER

Vi samarbeider med Bamsehiet Familiebarnehage. (Dobbel gruppe)

Klubbene i barnehagen 1 dag i uken.

Tigerklubben  (førskolegruppe)  Leke oss frem til positiv læring frem til skolestart. Trinn for trinn….

Marihøneklubben – Her er fargene i fokus. Tegne og noen vil smake og krølle arkene m.m.

Dette er også et tilbud vi har i barnehagen.

 

                           FRILEK

Barna har selv muligheten til å velge aktiviteter og til å finne lekekamerater. Personalet står til disposisjon med hjelp og konfliktløsning. Hvis vi ser at enkelte barn har problemer med for eksempel å komme i gang kan vi gå direkte inn å hjelpe dem.

 

Mål med fri lek:

 • Barna skal utvikle og bruke fantasien.
 • Motorisk trening.
 • Få bearbeidet inntrykk og opplevelser.
 • Ha det gøy sammen med andre barn.
 • Leke selvstendig.

 

 

                    PLANLAGT AKTIVITET

Tilrettelegges av de voksne. Vi har månedsplaner der de forskjellige styrte aktivitetene blir presentert. Planlagt aktivitet er blant annet temasamlinger, eventyrstund, drama, formingsaktiviteter, utflukter, musikksamlinger og lignende.

 

Mål med planlagt aktivitet:

 • Styrke gruppefellesskapet.
 • Sanse trening.
 • Motorisk trening.
 • Språktrening.
 • Utvikle kreativitet

.

 

                      PLANLEGGINGSDAGER/KURS 

Planleggingsdager for vår barnehage foregår på dagtid. Studiedager.

3 dager pr. år, da er barnehagen stengt.

Det kan imidlertid hende at vi går på kurs eller lignende utenom planl.dager.

Vi vil informere om dette i god tid i forveien, og der kommer vikarene inn.

 

 

 

 

        Aktivitetsoversikt m/forbehold om endringer. Revideres hver høst. 

                                2014/2015            Dette er et EKSEMPEL.

Barnehagens 3 planleggingsdager er tatt i samsvar med kommunale og private.              

August - 14

  Velkommen til nytt bhg.år.           

  

Nærmiljø og samfunn

Tilvenning av nye barn.

September

   Foreldremøte

Kropp, bevegelse og helse

Grovmotorikk, finmotorikk, rytme, balanse

Oktober

Planleggingsdag fredag10.okt.

Studiedag. Bhg. stengt.     

Kommunikasjon, språk og tekst

Høstfest for barna.  

Halloween 31. oktober   

November

 Foreldresamtale

Kunst, kultur og kreativitet

 

                                            

Desember

Juleferie, stengt fra onsdag 24.12.14 t.o.m. torsdag 01.01.15

Planleggingsdag fredag 02.01.15 Studiedag. Bhg.stengt!

Etikk, religion og filosofi

Julegudstjeneste i Tiller kirke, Juleverksted, Nissefest.

Lucia m/foreldre.

Januar – 15

 

Kommunikasjon, språk og tekst

Antall rom og form

Februar

 

Kropp, bevegelse og helse

Karneval

Mars

       

Etikk, religion og filosofi

Påskeaktiviteter

Påskelunsj m/foreldre fred.27.mars.kl.14.30.

April

Påskeferie fra skjærtorsdag 02.04 t.o.m 2. påskedag 06.04.

Natur, miljø og teknikk

 

Mai

Foreldersamtale for barn som slutter og for de som måtte ønske en samtale.

Antall rom og form 

 

Juni

Planleggingsdag mandag 22. juni. Studiedag. Bhg.stengt

Sommerfest for alle i barnehagen.

(samarbeidsutvalgets ansvar) S.U.

Kunst, kultur og kreativitet

Juli  

 Feriestengt ukene 28-29-30-31

 Velkommen til nytt barnehage år:

      Mandag 03.august. 2015         

 

 

Ferieavvikling

 

 

                    OM FAMILILIEBARNEHAGER

 

                    Familiebarnehagens kjennetegn er:

 

 • driften foregår i små barnegrupper, primært i bebodde lokaler i private hjem
 • det daglige arbeidet utføres av styrer/daglig leder og assistent
 • assistenten kan ha ansvar for inntil fem barn, avhengig av barnas alder. Det kan opprettes doble grupper med opptil 10 barn i hel plass
 • styrer/daglig leder/assistent får veiledning og oppfølging av førskolelærer

 

 

    HVA ER FAMILIEBARNEHAGENS SÆRLIGE KVALITETER ?

De små barnegruppene og nærhet til få voksenpersoner oppleves som en fordel. Det gjør at miljøet blir oversiktelig for barna, noe som gir gode muligheter til å bli godt kjent både med personalet og de andre barna i gruppen – trygghetsfølelse. Slik er det også med foreldrene.

De kan lett bli kjent med og bli trygge på de voksne.

 

Siden barnegruppen er liten, er det i familiebarnehagen spesielt gode muligheter til å kunne ta hensyn til det enkelte barns vaner og interesser. Personalet kan ta ting på sparket dersom situasjonen tilsier det. Noen ganger vil det være riktig å endre på den rytmen man vanligvis har, fordi barna er midt inne i en lek hvor de koser seg. Det å ha mulighet til å ta hensyn til enkeltbarnet og med letthet kunne endre planer, er noe familiebarnehagen må verne om. Dette innebærer en frihet til å velge hva en vil gjøre ut fra de signaler en fanger opp fra barn og foreldre.                                                     

 

 

                                    FORELDRESAMARBEID

Barnehagen har foreldreråd og samarbeidsutvalg opprettet etter § 4 i barnehageloven. Foreldrerådet består av alle foreldre med barn i barnehagen. Under avstemninger har alle fremmøtte foreldre en stemme. Foreldrerådet velger 2 representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra foreldrene ,eier og daglig leder.

 

Eier kan sende en forespørsel til foreldrerepresentantene i SU hvor eier trenger å få høre synspunkter fra representantene. Få godkjennelse eller avslag på en sak.

                                                                                    

Samarbeidsutvalget arrangerer blant annet, grilling, juletrefest og andre sammenkomster.

                                    

 

                                    SAMARBEIDSFORMER

 

Foreldremøter:     Vi håper at disse møtene gir både dere foreldre og vi som driver barnehagen mye nyttig. Foreldremøter er en fin mulighet til å ta opp saker som vi alle er opptatt av.

 

Foreldersamtaler: Barnehagen vil legge til rette for en foreldersamtale i året og en ved sluttsamtale, eventuelt ved behov.   Foreldersamtalene vil være basert på systematiske, gjort av personalet gjennom året. Det er for øvrig alltid mulig å be om foreldresamtaler utenom den fastlagte.   

 

                            HENTING OG BRINGING

Det er trygt og godt for barna å se at foreldre og personalet kan snakke sammen. Det er helt nødvendig at vi gir hverandre jevnlig informasjon, og at både hjemmet og personalet i barnehagen får vite om små og store hendelser som har betydning for barnet. Vi har som mål at alle skal bli mottatt i garderoben og tatt ordentlig avskjed med, men det kan likevel hende at vi av ulike årsaker ikke alltid får det til.

Foreldre er alltid velkommen inn! Blir dere ikke møtt i garderoben så kom inn!!

Dersom andre enn foreldrene henter barnet skal personalet ha beskjed på forhånd.

 

                              ARBEIDE MED BARNA

I arbeidet med barna, vil vi i barnehagen ta utgangspunkt i barnas behov, men vi vil selvsagt lære barna å sette grenser for sin aktivitet og væremåte. Gjennom sosialt samspill med andre barn og voksne, blir barna trygge og mottakelige for læring. Voksne skal legge til rette for å gi barna mange inntrykk og delta i bearbeidelsen av disse. For at barna skal få uttrykke seg verbalt, sanselig, fysisk og kreativt.

 

                                         GRENSESETTING

At barnet setter grensene selv, er et mål som det må arbeides med over lang tid. Vi må lære barna normer, regler, holdninger og verdier, slik at barna klarer å skille rett fra galt. Først da kan barna trene seg i å sette grenser selv.

 

Dersom et barn gjør noe som er galt mot et annet barn, blir de hos oss forklart hvorfor handlingen er gal. Deretter blir de bedt om å gjøre det godt igjen. Det gjøres f.eks. ved at de ber om unnskyldning, og gir den andre en klem.

De minste koser med hånden. Fokus på positiv adferd.

 

                                                   

                                                 LEK

Barnet går gjennom stadier av lek. Fra enkel lek alene, sansing og utforsking av kropp og det nære rundt seg til parallell lek, der de ser på hva andre leker og leker likt uten å leke sammen med dem. Deretter går begynnende felles lek over til rolle lek, til slutt den mer avanserte regel lek.

Det kan være ganske store variasjoner i alderen når de forskjellige barna begynner med en type lek, men det er normalt. Vi voksne kan være med å legge til rette for at god lek skal utvikle seg bl.a. ved å starte lek sammen med barna og la dem fortsette leken selv. Tilrettelegge fysiske ting for eksempel materiell barna trenger i leken, skjerme lekegrupper så de får være i fred, ha voksenstyrte aktiviteter osv.

 

                                             TRYGGHET

For at barna skal kunne tilegne seg kunnskap og kunne delta fullt ut i leken, er det helt nødvendig at de opplever trygghet. Trygghet oppnås blant annet gjennom gode rutiner, gjentakelser, tydelige og omsorgsfulle voksne og hensiktsmessige grenser.

 

                                              OMSORG

"Omsorg har verdi i seg selv.

Omsorg i barnehagen handler både om relasjoner mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barna mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Barna skal møtes på en omsorgsfull måte"

 

                                            OMSORG

 

                                   Å BLI VERDSATT

                                   Å BLI FORSTÅTT

                                   Å BLI RESPEKTERT

                                   Å VÆRE ØNSKET AV ANDRE

                                   Å VÆRE ELSKET

                                   Å OPPLEVE ANERKJENNELSE

 

Dette er det mest grunnleggende vi skal gi barna og er kjernen i alt vi gjør.

Dette er også hovedfokus for oss på travle dager med for eksempel sykefravær blant personale. Om ikke alle aktiviteter kan følges som planlagt, skal begrepet OMSORG alltid VÆRE I FOKUS.

 

                                       HUMOR

Humor har en viktig plass i barnehagens hverdag. Barn benytter humor i mange situasjoner. De voksnes oppgave er å ta vare på hverdagshumoren og delta når barna benytter humor enten gjennom lek, historier, vitser og regler. Humor gir god stemning og er med på å øke trivsel og trygghet i barnehagen.

 

                                UTE TID/ FRILUFTSLIV

Ute tid er den tiden barna har best mulighet til å være fysisk aktive. Løping og klatring blir begrenset innendørs. 

Barna skal lære seg å se mulighetene i uterommet. Barna skal lære seg å ta i bruk det som finnes av naturmaterialer og bruke det i sin lek. Det å oppdage naturens muligheter er også det første steget i et naturvernperspektiv. Ved å bli involvert i naturen vil barna oppdage hvilken verdi denne representerer for dem selv og dermed bli motivert til å ta vare på den. Vi ser det som viktig at barnehagen er med på å fokusere og ta vare på barnas opplevelse av naturen. Dette gjør vi gjennom å la inntrykkene komme til uttrykk.

Uttrykkene kan vise seg i forskjellige former som tegning, forming og andre skapende aktiviteter. Ved å snakke om hva vi opplever i naturen, både i situasjonen og i etterkant, får barna satt ord på sine opplevelser og kan dermed forholde seg til dem.

 

           TILLERTOPPEN FAMILIEBARNEHAGE SITT

                         PEDAGOGISKE PROGRAM

 

                  BARNEHAGENS HOVEDMÅL:

 

 • Sosial kompetanse (Samspill mellom barn og voksne – samspill mellom barn).

 

 • Barnehagen skal være en god arena for omsorg, lek, læring og danning.

SOSIAL KOMPETANSE:

Sosial kompetanse handler om hvordan vi skal omgås hverandre.

Vi ønsker at barna skal

 • klare å ta hensyn til andre i leken og sette seg inn i hvordan andre har det (empati).
 • ønske å utføre handlinger som har til hensikt å være til glede og nytte for andre (prososial atferd).
 • kunne vente på tur, inngå kompromisser og følge opp avtaler (selvkontroll).
 • ta initiativ i forhold til andre mennesker, våge å spørre andre mennesker om ting de lurer på, introdusere seg selv og reagere hensiktsmessig på andres handlinger (selvhevdelse).
 • se verdien av å skape humor og å leke med ord og tanker (lek, glede, humor)

 

Vi jobber også etter programmet Webster-Stratton. - Atferd

                        ” De utrolige årene”

Sentralt i metoden står erkjennelsen av at barn først må gis konsekvent anerkjennelse, ros og positiv oppmerksomhet for ønsket atferd og etablerte ferdigheter, før det er terapeutisk tilrådelig å korrigere uhensiktsmessig og uønsket atferd.

 

FRILUFTSLIV

Del mål:

 

 • Være mye ute og bruke naturen og kroppen aktivt.

 

 • Gi barna opplevelser og erfaringer ute i naturen.

 

 • Studere ulike fenomen i naturen, for eksempel års tider, insekter, planter og dyr.

 

Vi vektlegger friluftsliv fordi det er større plass til lek ute, det gir gode motoriske utfordringer til kroppen, samtidig fungerer barna bedre mentalt med aktiv ute tid.

Barnehagens beliggenhet med marka like ved, gir veldig gode muligheter for ute aktiviteter, samtidig har barnehagen et innegjerdet område og lekeplasser i nærmiljøet som barna kan boltre seg i.

 

En viktig oppgave for barnehagen er å gi barna muligheter for å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem i stand til å mestre sin tilværelse og fylle de roller som forventes av dem fra samfunnets side. Forskjellige fagområdene er til dels overlappende og de vil derfor ofte gli over i hverandre.

 

Rammeplanen gir i den forbindelse mål for 7 fagområder:

 

Rammeplanens sju fagområder:

• Kommunikasjon, språk og tekst

• Kropp, bevegelse og helse

• Kunst, kultur og kreativitet

• Etikk, religion og filosofi

• Nærmiljø og samfunn

• Natur, miljø og teknikk

• Antall, rom og form

 

STRATEGIER FOR Å NÅ MÅLENE I RAMMEPLANEN OG HOVEDMÅLENE TIL BARNEHAGEN:

 

 

 1.  KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

 

Fagområdet legger vekt på en tidlig og god språkforståelse. Det skal gi barna et forhold til tekst, fortellinger, symboler, tall og bokstaver. I barnehagen vil dette innebære at vi leser bøker, synger sanger, samtaler, rim og regler, musikklek og bevegelse.

                              SPRÅKSPRELL – TRAS

         ”Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. ”

 

0-3 år La barna

 • oppleve voksne som setter ord på det som fanger barnets oppmerksomhet.
 • oppleve voksne som benevner det vi gjør, ser og hører.
 • sammen med voksne, sette ord på felles opplevelser og ting som skal skje.
 • ha tilgang til peke- og billedbøker, samt bøker med noe tekst.
 • bli kjent med korte eventyr/fortellinger som f.eks historien om Den bitte lille kona, fabelen om Løva og musa, historien om kyllingene Klikk og klukk.
 • bli kjent med og trene på rim, regler og bevegelsessanger.
 • øve på å telle f.eks før bordvers eller når vi synger i samlingsstund.
 • ha en sentral plass i hverdagen gjennom godt lekemateriell, stimulering til lek tilpasset barnets lekekompetanse og ved at det settes av TID til barnas lek.

 

3-6 år La barna

 • få trening i å sette ord på egne følelser, samt å kjenne igjen følelser hos andre.
 • få hjelp til å definere ønsker og erfaringer gjennom språket f. eks i hverdagssituasjoner, samlinger, barnesamtaler.
 • få trening i å bruke språket i konflikter og å sette ord på det som er vanskelig f.eks gjennom veiledning av voksne og ved å lese bøker som omhandler temaet, rollespill.
 • ha tilgang til billedbøker, faktabøker, bokstavspill.
 • trene på rim og regler regelmessig.
 • bruke sang i ulike situasjoner gjennom dagen f.eks til måltid, samling, lek
 • oppleve voksne som stimulerer og gir rom for lek.

 

Førskolen

 • La barna lytte til tekst uten bilde.
 • La barna delta i forberedende bokstavtrening og skrivetrening

 

2.  KROPP, BEVEGELSE OG HELSE

Det er i førskolealder barna tilegner seg grunnleggende motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Fagområdet legger vekt på at barna skal få gode erfaringer og positive holdninger til aktiv bruk av egen kropp. barna skal danne grunnlag for gode vaner med hensyn til hvordan man selv kan ivareta egen kropp, helse og velvære. Dette vil vi oppnå gjennom fysisk aktivitet/lek både ute og inne bl.a. ved å gå på tur i skogen, hinderløype, lære om hygiene og sunn/usunn mat.

 

3. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

 

Fagområdet omhandler kulturelle uttrykksformer som kunst, musikk,

dans, språk, litteratur, film, teater osv. for barna er fagområdet viktig

redskap for sansing, opplevelse, tenkning og kommunikasjon. Barna vil

kunne utfolde seg gjennom forming, drama, lytte til musikk, dans, bruk

av musikkinstrumenter og bevegelseslek.

 

 4. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK

 

Barna skal få forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål å utvikle barnas kjærlighet til naturen. Fagområdet omhandler også en begynnende forståelse for tallbegreper, mengder og tallsymboler. Vi vil gi barna naturopplevelser gjennom turer i skog og nærmiljø, følge naturen gjennom årstiden og lære barna om miljøvern.

 

Barnehagens tradisjoner: Høstfest, halloween, juleverksted, Lucia,              karneval/fastelavn, påskeverksted og sommerfest.

 

 

5.ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 

Fagområdet omhandler måter å oppfatte verden og mennesker på. Det preger våre verdier og holdninger. Barnehagen vil formidle de kristne grunnverdiene, gode holdninger, normer, respekt og toleranse. Norge er i dag et flerkulturelt og multireligiøst samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppa.

 

6. NÆRMILJØ OG SAMFUNN

Hovedmålet med fagområdet er at barna skal bli kjent med sitt nærmiljø. De skal bli inkludert i et fellesskap og få oppleve at de selv er viktige medlemmer i samfunnet. Gjennom turer i nærmiljøet, til lekeplasser og Tillerskogen,

bibliotek – og kirkebesøk, vil vi gjøre barna kjent i nærmiljøet.

 

Lære om trafikk - tema samlinger med materiell fra Trygg Trafikk.

Tarkus ,barnas trafikkvenn som veileder oss i trafikken. (hånddukke + cd )

 

7.  ANTALL ROM OG FORM

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former og dermed tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper. De skal få erfare, utforske og leke med form og mønster, dessuten erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. Gjennom og erfarer plassering og orientering vil de utvikle sine evner til lokalisering.

I barnehagen skal vi bl.a. jobbe med begreper som stor/liten, likhet/ulikhet, høy/lav, mengder, tall, form, vekt osv.

                                     OBSERVASJON

Å observere betyr å iaktta og undersøke systematisk hvordan noe forholder seg. Personalet har observasjon som en av sine arbeidsmetoder. Vi observerer daglig hva barna sier og gjør, hvem de er sammen med og hvordan barnet bruker barnehagen. De observasjonene vi foretar gjør at vi kan planlegge opplegget rundt enkeltbarnet/barnegruppa.

Vi kan for eksempel foreta endringer av dagsrytmen. Stimulere barna til positiv lek alene eller med andre. Gjøre endringer i gjennomføringen av aktivitetene i samlingsstunden, turer og måltider.

 

 

                                    EVALUERING

Personalet bruker observasjon som hjelpemiddel for å se konsekvensene av arbeidet i barnehagen. Blir målene realisert? Gjennom tilbakemeldinger fra foreldrene, positive og negative, kan vi utvikle et bedre barnehagetilbud. .

I her og nå situasjonene går vi aktivt inn for å forklare barna hvordan man løser forskjellige konflikter på en god måte. Barna vil på denne måten få en grundig gjennomgang av temaet, både teoretisk og i praksis.

I år vil vi fokusere på sosialkompetanse i vårt daglige arbeid med barna. Vi kommer ikke til å følge noe bestemt program. Vi leser bøker

som handler om situasjoner barna kan kopiere inn i egen hverdag, og ta opp forskjellige emner som passer for vår barnegruppe i samlingsstundene.

Barna vil bli tryggere når de kjenner de ”sosiale reglene” som gjelder.         

Lesestundene er lærerike og hyggelige. Barna får utvidet sitt ordforråd, de får bedre begrepsforståelse, samtidig som lesing bedrer konsentrasjonsevnen. Gjennom den daglige kommunikasjonen med barna prøver vi å forklare ord som barna ikke har forstått betydningen av. For at språktreningen skal være fruktbar, er det viktig å ta utgangspunktet for de enkelte barns forkunnskaper og konsentrasjonsevne ved valg av litteratur. Det kan derfor ofte være lurt å lese i små grupper.

  

     VEDRØRENDE DEN KRISTNE FORMÅLSPARAGRAFEN

Alle barnehager har i utgangspunktet kristen formålsparagraf, med mindre barnehagens eiere har bestemt noe annet. Hos oss har vi samme formålsparagraf som de kommunale barnehagene. For oss betyr dette i praksis at barnehagen tar vare på de kristne tradisjoner.

                                   

                                      KLÆR/UTSTYR

Det handler om at barna er praktisk kledd i barnehagen, slik at de kan delta i lek og aktiviteter både ute og inne uansett værforhold. Dersom alt er navnet er det lettere å holde oversikt for foreldrene, personalet, og barna!

Klær, sko og personlige eiendeler som forsvinner eller blir ødelagt erstattes ikke av barnehagen.

Fullt klesskift i barnehagen, også undertøy, er nødvendig. Likeså regntøy og støvler.

 

                                      SOVING

Barna sover ute i vognene sine. Vognene er beskyttet under tak for vær og vind og er innenfor det inngjerdete området til barnehagen.

Foreldre tar med vogn, vognpose, regntrekk og myggnetting.

De større barna som ikke skal sove får en liten hvilestund med å se i bøker.

 

                                     MÅLTID

Barnehagen tilbyr 3 fullverdige måltid hver dag- grovt brød m/pålegg, havregrøt, frukt, yoghurt og drikke + middag hver fredag.

Ved egg/melk/nøtte allergi m.m. vil personalet lage i stand mat som barnet kan spise.

Barnehagen har ikke pålegg som inneholder sukker.

 

                                   BURSDAGSFEIRING

Vi gjør stas på bursdagsbarnet ved en markering der barnet feires med flagg, krone, sang og eventyr.

Når denne dagen nærmer seg tar foreldrene eller personale kontakt med hverandre. Foreldrene ordner med det som skal spises. Her bestemmer dere foreldre om dere ønsker å ta med kake, frukt e.l .

Vi vil sette litt ekstra inn på å gjøre dagen festlig og minnerik for barna.

 

 

                             SOMMERAVSLUTNING

Fest i juni for barn, foreldre, søsken og personalet. Dette er en ”avskjed” for skolestarterne og en markering av at sommerferien nærmer seg. Skolestarterne får en blomst og minner fra årene i barnehagen. Koser oss i fellesskap og griller.

Samarbeidsutvalget i barnehagen er arrangører.

 

 

                               FREMMØTE VED TURER

Den dagen det er avsatt tid til turer, er det viktig at foreldrene kommer med barna senest kl. 09.00 eventuelt fullt påkledd innen kl. 09.30 slik at vi kan komme oss av gårde til fastsatt tid. Vi vil helst komme av gårde tidlig, slik at vi får god tid og kan nyte turen.

Vi vil ta med oss mobiltelefon på turer, slik at foreldre kan nå oss om nødvendig.

Nummeret til mobiltelefonen er: 92892700.

 

                                  NÅR BARNET ER SYK

Det er ikke foreldrenes eller personalets behov som skal avgjøre om et barn skal være hjemme eller ikke. Et sykt og slapt barn trenger et fang å sitte på.  En gruppe med 8 - 10 barn kan virke masete hvis man ikke er helt i form, og mange andre krever oppmerksomhet fra de voksne. Barnet kan være i en barnegruppe når det er opplagt nok til å delta i de vanlige aktivitetene. Dvs. barnets allmenntilstand; hvordan det sover, spiser, klarer å være med i leken eller ikke. Ofte kan et barn være aktiv hjemme, men orker likevel ikke være aktiv i leken i barnehagen. Som mor eller far er du ekspert på ditt barn og kan gjøre den rette bedømmelsen på hjemmeplan.

Personalet i barnehagen ser barnet i en gruppe, og dersom barnet gir signaler om at dets allmenntilstand er dårlig, så tar vi kontakt med foreldrene for henting.

 

Det er viktig at foreldre som er usikre kan rådføre seg med personalet. Etter lang tids sykdom, så kan det i noen tilfeller være fint med kortere dager for barnet. Hvis du er usikker på en diagnose og behandling, bør du ta kontakt med en allmennpraktiserende lege eller helsesøster for å få råd og hjelp til å bedømme barnet.

 

 • Av hensyn til personalets og barnas helse, er det viktig at forholdsregler ved sykdom blir fulgt.
 • Syke barn skal ikke komme til barnehagen både på grunn av sin egen helse og smittefaren. Vi er tett oppi hverandre, og smittefaren er vanskelig å unngå.
 • Det er viktig at barnehagen får beskjed hvis barnet er syk eller skal ha fri.
 • Barnehagen har ikke ressurser til å ta imot syke barn.

 

 

 • Barn med feber skal holdes hjemme til det har hatt en feberfri dag hjemme.

 

 • Barn bør være hjemme 1 døgn, etter start av medisiner, dersom det er påvist bakteriell øyekatarr.

 

 • Har barnet brennkopper, må behandling startes før opphold i barnehagen.

 

 • Ved sterk forkjølelse, diaré og ved smittsomme sykdommer, skal barnet være hjemme. Smittevernkontoret i Trondheim kommune har bestemt at ved diare/oppkast skal barnet holdes hjemme 48 timer etter symptomfrihet.

 

 • Er barnet ikke friskt nok til å være ute, er det ikke friskt nok til å gå i barnehagen.   

 

 

           VEDTEKTENE OG REGLEMENTET MÅ FØLGES

Vi må be om at vedtekter og reglementet blir fulgt av hensyn til oss alle.