Vedtekter

 

                   

 

 

 

TILLERTOPPEN FAMILIEBARNEHAGE

                                                          VEDTEKTER

 

Ordning og organisering:

Tillertoppen familiebarnehage er en privateid barnehage,

godkjent for inntil 10 barn i hel plass fra 0 – 6 år.

Barnehagen ble godkjent av Trondheim kommune og åpnet 01. februar 2004.

Barnehagen leier lokaler i 1 etg., i Martin Kregnes veg 117, hos daglig leder.

Åpningstid: kl. 06.45 – 16.30.

 

Eierform:

Selvstendig næringsdrivende

Eiers navn: Trude Elisabeth Kvam

Adresse:     Martin Kregnes veg 117, 7091 Tiller

Mobil:         928 92 700

Org nr:        986 365 524

E-post:        trudesto@online.no

 

Eier treffes på telefon fra kl. 06.45 – 16.30

Mobil :        92892700

Ved akutte tilfeller kan eier treffes på samme mobilnummer etter arbeidstid.

 

Eier har det økonomiske og det administrative ansvaret.

Barnehagen har avtale om pedagogisk veiledning av førskolelærer/styrer,

Jmf. Barnehageloven § 11 og Forskrifter om familiebarnehager § 5.

 

Formål:

Barnehagen drives etter bestemmelsene i Lov om Barnehager §1. Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

 

Dyrehold:

Daglig leder har hunden «Ask» av rasen whippet. Barna er ikke i daglig kontakt med ham da han har sin faste ligge plass. Det hender de får hilse på ham når han får sin luftetur på dagen. Snill og glad hund. 

 

Primærkontaktsystemet:

Barnehagen praktiserer «primærkontaktsystemet». Det vil si at hvert barn har «sin» voksen i barnehagen. Primærkontaktene er ment å være en base for barnet, omtrent som foreldrene er en base for sine barn når de er hjemme.  

 

 

 

Bemanning:

Eier i 100 % stilling -                                8 år m/administrativt ansvar,

                                                               20 år kompetanse med andre barn,

                                                               Eier av Tillertoppen barnehage, siden

                                                               år 2004.

                                                               Spes.ped.kurs v/Aftenskolen,

                                                               Veiledningskurs v/DMMH.

                                                               Pleie/helseassistent, uteksaminert.

                                                               Førstehjelpskurs

 

Ass.daglig leder/Pedagogisk assistent i 100 % stilling -

Ansatt siden år 2004                                  Helse- og sosialfag grunnkurs,

                                                                 HelseservicefagVK1,

                                                                 Tannhelsesekretær  VK2, 

                                                                 Jobbet på tannlegekontor i 3 år,                   

                                                                 Spes.ped. kurs v/Aftenskolen,

                                                                 Pedagogisk assistent, uteksaminert.

                                                                 Pleie/helseassistent, uteksaminert.

                                                                 Førstehjelpskurs               

   

Førskolelærer/styrer i 30 % stilling-       Pedagogisk leder/spes.ped., og veileder/styrer,

Ansatt årene 2004 – 2009     

Ansatt igjen siden år 2011                         Førstehjelpskurs

 

Pedagogisk Assistent i 100 % stilling-    Helse- sosialfag, grunnkurs

Ansatt siden år 2012

                                                               Pedagogisk assistent, uteksaminert. 

                                                               Førstehjelpskurs

                                                                                                 

                                    

Personalet er jevnlig på kveldskurs for kompetanseheving.

Alle ansatte må ta førstehjelpskurs.

 

 

Vikarer:

Siden bemanningen i vår barnehage er over kravet i forhold til antall barn i barnegruppen, kan vi tillate oss og gå ned på en ansatt ved sykdom- og annet fravær.

Dette gjør at barn og foreldre fortsatt møter et kjent ansikt ved bringing/henting.

 

Vikarordning:

Barnehagen har vikarordning ved sykdom- og annet fravær.

 

Ansettelse:

Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

 

Samarbeidsbarnehage:

Bamsehiet familiebarnehage, Heimdal med dobbel gruppe.

 

 

 

 

Permisjon fra barnehageplass:

Permisjon kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen. Søknad om permisjon sendes barnehagen innen den første i måneden og minst en måned før permisjonen skal gjelde.

 

Opptak:

Barnehageåret er fra 1.august til 31.juli. Barnehageplassene tildeles etter løpende opptak. Opptak foretas av Trondheim kommune v/oppvekstkontoret.

Søknad sendes innen 1.mars:www.trondheim.kommune.no

 

Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge.

Hovedopptak:

-          Barn som i henhold til Lov om barnehage § 12a har rett til barnehageplass og som står uten barnehageplass. Det må søkes plass innen fristen 1.mars og ønsket oppstartdato er satt til senest august samme år.

 

I lov om barnehage § 12a heter det: «Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven i forskrift.»

 

Felles for trondheimsbarnehagen (ved hovedopptaket):

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
 2. 2.      Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og gjerde ledd.

 

 

 

 

 

Barnehagens tilleggskriterier (ved hovedopptaket):

 1. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage.
 2.  Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.
 3.  Loddtrekning.
 4. Barn bosatt i annen kommune

 

 

 

 

 

       

 

Overflyttingsopptak:

Barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage fra august samme år og som søker innen fristen 1. februar.

Felles for trondheimsbarnehagene (ved overflyttingsopptak):

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
 2. 2.      Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4, annet og gjerde ledd.

Barnehagens tilleggskriterier (ved overflyttingsopptak):

 1. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage.
 2. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.
 3. Barn bosatt i annen kommune
 4. 10.  Loddtrekning.

Supplerende opptak: Ingen søknadsfrist, det kan søkes hele året.

Felles for trondheimbarnehagene (ved suppleringsopptak):

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager § 13. dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
 2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og gjerde ledd.
 3. Barn som mister plassen sin i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/stenging i løpet av barnehageåret, skal prioriteres. Barn som mister plassen ved en planlagt nedleggelse eller permisjon/stenging ved barnehageårets slutt, vil bli ivaretatt ved hovedopptak/overflyttingsopptak.

 

 

  Foreldre kan tilbys plass i andre barnehager enn de to prioriterte i søknaden.

Barnehagens tilleggskriterier (ved suppleringsopptak):

 1. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage.
 2. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde
 3. Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/stenging i løpet av barnehageåret, skal prioriteres. Barn som mister plassen ved en planlagt nedleggelse eller permisjon/stenging ved barnehageårets slutt, vil bli ivaretatt ved hovedopptak/overflyttingsopptak.
 4. Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold,
 5. Barn bosatt i annen kommune

 

Oppsigelse:

-          Oppsigelsestiden er en måned fra den første, med unntak for perioden 1. apri-1.juni, da oppsigelsestiden er to måneder.    

-          Kontingent/kost betales ut oppsigelsestiden.

-          Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.

Oppsigelse kan gis ved manglende foreldrebetaling.

Foreldrebetaling

Bystyret fastsetter foreldrebetalingen i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, samt regler for moderasjoner og friplasser.

Kostpenger kommer i tillegg.

Barnehagen tilbyr 3 fullverdige måltid hver dag –

Brødmat, havregrøt, varmmat, frukt, yoghurt og drikke, middag hver fredag.

 

Tar forbehold om endringer av foreldrekontingenten. Innbetalingen skal være disponibel på barnehagens konto senest den 20. i måneden. Alle innbetalinger blir innberettet skattemyndighetene, noe som muliggjør ferdig utfylt selvangivelse.

 

Ved forsinket betaling påløper purregebyr på kr. 63,- som blir lagt til påfølgende foreldrebetaling.

 

Det betales for 11 måneder pr. år.  Juli måned er betalingsfri.

 

Barna skal være hentet og ut av barnehagen innen stengetid.

       Dørene stenger kl. 16.30.

Ved for sen henting må foreldrene betale en bot på kr. 150,- pr. påbegynte kvarter for dekning til lønn til ansatte.

Foreldrene belastes etterskuddsvis på faktura.

Barnehagen dekker ikke hygieniske artikler som bleier, våt/tørrservietter, solkrem, stellekrem og kuldekrem.

Moderasjonsordninger:

Trondheim kommune har til sammen fire ulike typer moderasjons ordninger:

 

 • Søskenmoderasjon
 • Moderasjon på økonomisk grunnlag
 • Moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp
 • Moderasjon ved utsatt skolestart

 

Viser til  moderasjonsreglementet som er vedtatt av Trondheim kommune.

http://www.trondheim.kommune.no/barnehage/

 

 

Åpningstider/ferie:

Barnehagen holder åpent fra kl. 06.45 til 16.30 ukens fem første dager,

12 måneder pr.år.

 

Barnehagen har stengt julaften, romjulen, nyttårsaften. Lille julaften stenger bhg. kl. 12.00.

Påsken – stengt fra skjærtorsdag til og med andre påskedag.

Onsdag før skjærtorsdag stenger bhg. kl. 12.00.

Barnehagens sommerferiestenging i 4 uker, legges i juli måned.

 

Planleggingsdager:

Personalet i barnehagen har 3 planleggingsdager i løpet av året. Studiedager.

Barnehagen er da stengt.

Informasjon om hvilke dager barnehagen vil ha stengt ved planleggingsdager blir gitt ved barnehageårets begynnelse i aktivitetsoversikt.

Barnehagens oppholdsarealer:

 • ·         Inn- og utkjørsel
 • ·         Inngjerdet område med lekeapparater
 • ·         Skogen som er i gangavstand
 • ·         Lekeplasser i nærmiljøet

Force Majeure:

Eier står ikke ansvarlig for å holde Tillertoppen familiebarnehage åpen ved uforutsette hendelser som brann, naturkatastrofe, innbrudd, vannskade eller et annet skadeverk. Foreldre kan ikke kreve erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, utgifter til annen omsorg for barna eller lignende når forholdene gjelder Force Majeure.

 

Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd:

Jfr. Bestemmelsen i Lov om barnehager, §4.

Foreldrerådet (alle foreldre) velger 2 representanter til samarbeidsutvalget for et år av gangen.

Eier og daglig leder er faste representanter.

 

Årsplan

Årsplan for den pedagogiske siden av driften av barnehagen utarbeides med en aktivitetsplan som revideres til nytt barnehageår.

Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager.

Foreldrerådet får årsplanen til orientering.

 

Intern-kontroll:

 Barnehagen har utarbeidet et internkontroll system.

 

Forsikring:

Barnehagen har tegnet egen ulykkesforsikring på barna i barnehagetiden i

Sparebank 1- forsikring.

 

Taushetsplikt og opplysningsplikt:

Barnehagen skal i h.h.t Lov om barnehager følge bestemmelsene om § 20

Og opplysningsplikt til Sosialtjeneste og Barnevernstjenesten § 21 og § 22.

 

Vedtektenes varighet

Vedtektene er fastsatt av eier.

Vedtektene gjelder til de revideres som følge av eierforhold, antall hjem eller om andre forhold endres.

 

Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter sendes til kommunen, dagens brukere og til barnas foreldre i forbindelse med opptak.

 

                                                   

                                                    Revidert

                                              Tiller 13.06.2017

                                           Trude Elisabeth Kvam

                                               Eier/daglig leder